WEB-APPLICATION

Web-application is a web based tool that will support the MS4ROW mentoring system. It will be used by mentors and participants (Roma girls). Web-application will be divided into three sections: one section will be open to the general public (project and mentoring system website), one section only open to the users (mentors and Roma girls) and one sections will be developed for online learning.

The combination of mentoring system and use of the web-application will allow to design and realize a personal educational and vocational path for each Roma teenage girl participant. Web-application will ease the way of Roma teenage girls and mentors to work together.

Developed web-application is available in English, Slovene, Spanish, Hungarian and Turkish language:

 1. Web application: http://edu.ms4row.eu/
 2. Empty web application package for download (installation instructions also available here)
 3. Web application manual

 

SPLETNA APLIKACIJA

Spletna aplikacija je spletno podprto orodje, ki podpira mentorski sistem MS4ROW. Uporabljala se bo s strani udeleženk in mentorjev. Spletna aplikacija bo razdeljena na tri dele: en del bo odprt javnosti (spletna stran projekta in mentorskega sistema), en del bo dostopen samo za uporabnike (mentorje in udeleženke), en del pa bo namenjen spletni učilnici. 

Kombinacija mentorskega sistema in uporabe spletne aplikacije bo omogočila ustvariti in uresničiti osebni izobraževalni in poklicni načrt za vsako udeleženko. Spletna aplikacija bo olajšala skupno delo med romskimi dekleti in mentorji.

Spletna aplikacija je na voljo v angleškem, slovenskem, španskem, madžarskem in turškem jeziku:

 1. Spletna aplikacija: http://edu.ms4row.eu/
 2. Prazna spletna aplikacija za prenos (navodila za namestitev so na voljo tukaj)
 3. Priročnik za uporabo spletne aplikacije

 

APLICACIÓN - WEB

La aplicación-web es una herramienta que dará apoyo al sistema de orientación MS4ROW. Será utlilizado por las personas orientadoras y las participantes (mujeres Gitanas). La aplicación-web se dividirá en tres secciones: una sección será abierta al público general (pagina web del proyecto y del sistema de orientación), una sección solamente abierta para usuarias (personas orientadoras y mujeres Gitanas) y una sección se desarrollará para el aprendizaje online.

La combinación del sistema de orientación y el uso de la aplicación-web permitirá diseñar y desarrollar una trayectoria educativa y vocacional personal para cada mujer Gitana participante. La aplicación-web facilitará el camino a trabajar conjuntamente a las mujeres Gitanas y la persona orientadora.

La apliación-web está disponible en los idiomas Inglés, Esloveno, Español, Hungarés y Turco: http://edu.ms4row.eu/

 1. Aplicación-web: http://edu.ms4row.eu/
 2. Descarga del paquete vacío de la aplicación-web (instrucciones para la instalación también disponibles aquí)
 3. Manual de la aplicación-web

 

WEB UYGULAMASI

Web uygulaması MS4ROW danışmanlık sistemini destekleyecek internet tabanlı bir araçtır. Uygulama mentörler ve katılımcılar (Roman kızlar) tarafından kullanılacak. Web-Uygulaması 3 kısma bölünecek: İlk kısım herkese (proje ve danışmanlık sistemi internet sitesi) açık olacak, diğer bölüm yalnızca kullanıcılara (mentörler ve Roman kızlar) ve diğer bölümde online öğrenme için geliştirilecek.

Danışmanlık sistemi ve web uygulamasının kullanımının birleşimi her bir Roman kız katılımcı için bir kişisel eğitim ve mesleki plan oluşturulmasına ve bunun farkında olunmasına yardımcı olacak. Web-Uygulaması Roman genç kızlar ve mentörlerin uyum içerisinde çalışmasına yardımcı olacak.

Geliştiriken web-uygulaması İngilizce, Slovence, İspanyolca, Macarca ve Türkçe olacak: http://edu.ms4row.eu/

 1. Web uygulaması: http://edu.ms4row.eu/
 2. İndirme için boş web uygulaması (indirme yönergeleri için ayrıca tıklayınız)
 3. Web-uygulamasi kullanma kilavuzu

 

WEB ALKALMAZÁS

A Web-alkalmazás egy web alapú eszköz, amely támogatja a MS4ROW mentori rendszert. A rendszert a mentorok és résztvevők fogják használni (Roma lányok). A webes alkalmazás 3 részre oszlik: Az első rész nyitott lesz a nagyközönség számára (a projekt és mentori rendszer weboldalán) A másik rész csak a felhasználók részére lesz nyitott (mentorok és Roma lányok), a harmadik rész online tanulásra lesz kifejlesztve.

Ez a mentori rendszer kombináció és a webes felület alkalmazása lehetővé teszi, hogy megtervezzük, felépítsük a lányok oktatási és szakami előmeneteléhez szükséges egyéni fejlesztési terveket. A webes alkalmazás megkönnyíti a közös munkát a mentorok és Roma tinédzser lányok között.

A kifejlesztett webes alkalmazás elérhető angolul, szlovénül, spanyolul, magyarul és törökül a következő link alatt: http://edu.ms4row.eu/

 1. Web-alkalmazás: http://edu.ms4row.eu/
 2. Üres webes alkalmazás letölthető csomag (szerelési útmutató is elérhető itt)
 3. Webalkalmazás kézikönyv

 

LEADER MENTOR TRAINING

Mentors will play important role in the MS4ROW mentoring system since they will counsill, guide and monitor Roma girls, participants in the mentoring system. In order to accomplish determined tasks, mentor will be properly trained in the leader mentor training that will took place in Barcelona, Spain. At least 2 mentors from each partner country will attend the leader mentor training, altogether at least 8 mentors will participate the training in Spain where they will be also trained specifically in how to transfer their knowledge to other 4 mentors back home. Mentors will gain a concrete knowledge on specific characteristics of the Roma teenage girls, Roma culture and tradition, pedagogical approaches in adult education, methods contents, and supporting didactic principles. 


 

USPOSABLJANJE MENTORJEV

Mentorji bodo v okviru MS4ROW mentorskega sistema igrali pomembno vlogo, saj bodo svetovali, vodili in spremljali romska dekleta, udeleženke mentorskega sistema. Za ustrezno usposobljenost mentorjev bomo poskrbeli na mentorskem usposabljanju v Barceloni. Iz vsake države partnerice se bosta usposabljanja udeležila vsaj 2 mentorja, skupaj bo na usposabljanju sodelovalo vsaj 8 mentorjev, ki bodo pridobili znanja, kako v svoji državi usposobiti še vsaj 4 mentorje. Mentorji bodo osvojili konkretna znanja o specifičnih značilnostih romskih deklet in žensk, o romski kulturi in tradiciji, o pedagoških pristopih pri izobraževanju odraslih, metodah poučevanja in podpornih didaktičnih načelih.


 

FORMACIÓN PARA MENTORES/AS

Las personas formadoras tienen un papel muy importante en el sistema de orientación de MS4ROW ya que aconsejarán, guirán y monitorizarán a las mujeres gitanas, las participantes del sistema de orientación. Para conseguir determinadas tareas, la persona formadora recibirá el entrenamiento necesario en la formación de lideres guía que se realizará en Barcelona, España. Como mínimo 2 personas formadoras por cada país asistirán a la formación de líderes guía en España donde serán entrenados también específicamente para poder transferir el conocimiento a otros 4 formadores de nuevo en su país. Las personas formadoras obtendrán conocimientos específicos sobre las características de las mujeres gitanas jóvenes, cultura Gitana y tradición, enfoques pedagogicos en educación de personas adultas, contenidos y metodos y principios de refuerzo didacticos.


 

LIDER MENTÖR EĞITIMI

MS4ROW danışmanlık sisteminde mentörler; danışmanlık sisteminideki katılımcı ve Roman genç kızlara rehberlik edeceğinden, yönlendireceğin ve takip edeceğinde çok önemli bir rol oynayacaklardır. Kararlaştırılan görevleri başarıyla tamamlamak için İspanya Barselona'da gerçekleştirilecek Lider Mentör Eğitiminde eğitim alacaklar. Lider Mentör Eğitimine her ortak ülkeden en az 2 mentör katılacak ve toplamda 8 mentör İspanya'da eğitim görecek ve bu mentörler bilgileri ülkelerindeki 4 mentöre daha taşıyacaklar. Mentörler Roman genç kızların karakteristik özellikleri, Roman kültürü ve geleneği hakkında somut bilgiler edinecekler, yetişkin eğitimindeki pedogojik yaklaşımları, yöntemlerin içeriklerini ve destekleyici eğitsel ilkeler konusunda bilgi alacaklar.


 

LIDER MENTOR TRÉNING

A mentorok nagyon fontos szerepet játszanak az MS4ROW mentoring rendszerében, mivel ők fognak konzultálni, irányítani és nyomonkövetni a Roma lányokat, résztvevőket a mentoring rendszerben. A mentorok annak érdekében, hogy a meghatározott feladatokat teljesíteni tudják, megfelelő képzést kapnak a vezető mentor képzésen Spanyolországban- Barcelonában. Legalább két fő részt fog venni minden országból ezen a vezető mentor képzésen, ami annyit jelent, hogy összesen 8 mentor lesz kiképezve Spanyolországban, ahol további speciális módszereket fognak tanulni annak érdekében, hogy hazatérve átadhassák tudásukat másik 4 mentortnak. A mentorok konkrét ismereteket kapnak a Roma tinédzser lányok sajátosságainak megismeréséhez, Roma kultúráról és tradíciókról, pedagógiai módszertanokat a felnőttoktatáshoz, megismerhetik a módszerek tartalmát és az azokat alátámasztó didaktikai elveket.

MENTORING SYSTEM

20 Roma teenage girls from each participating country will cooperate in the mentoring system. Mentors will lead and support girls on their educational path, direct them to their educational goals, assure the cooperation between girls and educational institutions, and follow their development.


 

MENTORSKI SISTEM

V mentorskem sistemu bo v vsaki državi partnerici sodelovalo 20 romskih deklet. Mentorji jih bodo vodili in spodbujali na zastavljeni izobraževalni poti, jih usmerjali v dogovorjene izobraževalne cilje, zagotavljali bodo sodelovanje med dekleti in izobraževalnimi inštitucijami ter spremljali njihov napredek.


 

SISTEMA DE ACOMPAÑAMIENTO

Durante el estudio piloto 20 adolescentes gitanas de cada país participante cooperarán en el sistema de acompañamiento. Los mentores guiarán y animarán a las adolescentes gitanas a seguir la vía educativa, las orientarán hacia objetivos educativos y otros, asegurarán la coordinación entre individuos e instituciones y supervisarán su progreso.


 

MENTORI RENDSZER

A kísérleti képzés során 20 roma tinédzser lány vesz részt minden résztvevo országból a monitoring redszerben. A mentorok vezetik és ösztönzik a roma tinédzser lányokat tanulmányi és egyéb céljaik elérésében, összeköto szerepet töltenek be az intézmények és személyek között, továbbá ‑gyelemmel kísérik a haladásukat.


 

DENEME ÇALISMASI

Pilot çalısma sırasında katılımcı her ülkeden 20 Roman genç kız ögrenci rehberlik sistemine eslik edecektir. Rehberler ögrencileri belirlenmis egitim yolunda kalmaları, egitim ve diger hedeer dogrultusunda yönelmeleri konularında rehberlik ve tesvik edecek ve ayrıca herbir ögrenci ile kurumlar arasındaki koordinasyonun saglıklı oldugundan emin olup isleyisi takip edeceklerdir.

CONCEPT

Results of the analysis will:

 •         Equip 8 tutors with knowledge to train other mentors,
 •         Equip 16 mentors with knowledge for efficcient work with Roma girls to improve their skills and competencies,
 •         Involved the use of a comprehensive supporting web-application to easen the work for Roma girls and their mentors.

 

KONCEPT

Ugotovitve, pridobljene z analizo, bodo:

 •          služile 8 tutorjem – ti se bodo usposobili za prenos znanja na mentorje,
 •          služile 16 mentorjem – ti se bodo usposobili za bolj učinkovito delo z romskimi dekleti pri izboljševanju njihovih veščin in kompetenc,
 •          vključene v celovito podporno spletno orodje, ki bo olajšalo skupno delo romskih deklet in njihovih mentorjev.

 

CONCEPTO

Todos los materiales, obtenidos a través del análisis, serán:

 •          utilizados en la formación del íder-tutor, durante la cual 8 líderes-tutores se formarán en cómo transferir su conocimiento a los mentores
 •          utilizados en la formación de 16 mentores que se formarán en cómo trabajar con adolescentes gitanas para ayudarlas a mejorar sus habilidades y competencias
 •          introducidos en la herramienta web de apoyo integral que facilitará el trabajo conjunto de las adolescentes gitanas y las personas mentoras

 

KONCEPCIÓ

Minden anyagot, melyekre az elemzés során teszünk szert:

 •          felhasználunk a vezeto-tutor tréningen, melynek során 8 vezeto –tutort képezünk arra, hogyan adjak át tudásukat a mentoroknak
 •          felhasználunk a mentor tréningen, melynek során 16 mentort képezünk ki arra, hogyan segítsék a roma tinédzser lányokat képességeik és kompetenciáik fejlesztésében
 •          beillesztjük egy átfogó webes rendszerbe, amely megkönnyíti a mentorok és a roma tinédzser lányok közös munkáját.

 

KAVRAM

Analizlerden sonra elde edilmis olacak bilgiler:

 •          Rehberleri egitecek olan 8 lider egitmenin egitimi sırasında kullanılacak
 •          Roman kız ögrencilerin yeteneklerini ve yarısabilirliklerini artırmak için egitilecek 16 rehberin egitimi sırasında kullanılacak
 •          Ögrencilerin ve rehberlerin birlikte çalısabilmelerine olanak saglayacak bir internet aracına eklenecek

 

Subcategories

 

JoomShaper